สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ ที่จังหวัดเชียงราย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ ที่จังหวัดเชียงราย

พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าพบเพื่อหารือกับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอังคารที่ 16 มีนาค ม 2564 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำแผนโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำล้นและน้ำแล้ง รวมทั้ง การบริหารทรัพยากรน้ำ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามความก้าวหน้าการจากดำเนินการจัดทำแผนโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ก่อนจะคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการขุดลอกหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้น แม่น้ำมะบ้านสันต้นธง ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายตามลำดับอีกด้วย

%d bloggers like this: