รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)” ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานพัฒนาทักษะส่งเสริมการสร้าง อาชีพใหม่ในชุมชน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)” ติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานพัฒนาทักษะส่งเสริมการสร้าง อาชีพใหม่ในชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ศาสตราจารย์พิเศษ ดร..เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และผู้บริหารของสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมพร้อมติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ (U2T)” โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของกลุ่ม
เกษตรกรรากหญ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการดำเนินงานโครงการขึ้นในพื้นที่ 15 ตำบลในจังหวัดนราธิวาส และได้นำเสนอพร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ศิลปาชีพ วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด
ภายใต้แนวทางของการมีส่วนร่วม เท่าเทียมเป็นธรรม และเพียงพอ พร้อมกันนี้ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ภายใน
ศูนย์ศิลปาชีพ วัดโต๊ะโมะ อำเภอสุศิริน เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานภาพรวมของชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น