ปราจีนบุรี….อำเภอศรีมหาโพธิ “เปิดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ปราจีนบุรี….อำเภอศรีมหาโพธิ “เปิดยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เวลา ๑๔.๐๐ น.วันนี้จันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ ห้องประุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวััดปราจีนบุรี นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่
ผู้แทนหน่วยทหาร
สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีมหาโพธิ .. ร่วมแถลวข่าวเปิด “ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีชีวิตใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย” โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอศรีมหาโพธิ(ศป.ปส.อ.) มีมาตรการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายตือ มาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดผู้ผลิตและผู้ค้า มาตรการป้องกันยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ระยะในเวลาในการดำเนินการ อยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งช่วงดำเนินยุทธการเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงระยะเตรียมการ ช่วงระยะปฏิบัติการ และช่วงระยะสรุปรายงานผล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน ประชาชน บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีในพื้นที่ เช่น ทหาร ตำรวจ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ช้าราชการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) องค์กร/ชมรม/เครือข่ายภาคประชาชน และอาสาสมัตรประเภทต่างๆในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ เข้าร่วมสนับสนุนด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้สรุปผลส่งตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวด้วย

///ทีมข่าวไทเกอร์นิวปราจีนบุรี///รายงาน

%d bloggers like this: