ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรณรงค์และฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรค ลำปี สกิน “อย่างต่อเนื่อง”ไม่ให้แมลงกัด ไม่ให้แมลงเกิด

“ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรณรงค์และฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรค ลำปี สกิน “อย่างต่อเนื่อง”ไม่ให้แมลงกัด ไม่ให้แมลงเกิด”

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี บูรณาการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ในการป้องควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) แจกจ่ายเวชภัณฑ์ และรณรงค์ฉีดพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือด ตามสโลแกน “ไม่ให้แมลงกัด ไม่ให้แมลงเกิด”

ในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนเวชภัณฑ์ดังกล่าวจาก อบจ.ร้อยเอ็ด.
และปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสะอาดสมบูรณ์ เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ณ ที่ทำการกำนันตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: