Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6

วันนี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นรากฐานการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นความคาดหวังของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในราชการส่วนภูมิภาค ในการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการ “สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 203 แห่ง

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
ข้อมูลเครดิต:ป.A_o_Fภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม::ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวTiger news tv.com/รายงานข่าวในวันนี้