Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… จัดโครงการประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยสำหรับรถราชการ เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถราชการได้รับประโยชน์สูงสุด

ร้อยเอ็ด…
จัดโครงการประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยสำหรับรถราชการ เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถราชการได้รับประโยชน์สูงสุด

*เมื่อเช้าวันนี้ เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดโครงการประกันภัยพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัย สำหรับรถราชการ เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถราชการได้รับประโยชน์สูงสุด ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย จังหวัดร้อยเอ็ดมีส่วนราชการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในวันนี้จำนวน 100 หน่วยงาน เจ้าหน้าที่จำนวน 100 คน
**นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-จากการสำรวจการจัดทำประกันภัยรถราชการของหน่วยงานในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ส่งแบบสำรวจมาปรากฏว่ามีการจัดทำประกันภัยเพียงร้อยละ 69.36 และยังมีหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่มิได้ส่งแบบสำรวจการจัดทำประกันภัยรถราชการซึ่งอาจเป็นรถที่ส่วนราชการเช่าและต้องมีประกันภัยอยู่แล้ว
*** นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการ คปภ.อุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คปภ.ภาค 5 อุบลราชธานี กล่าวรายงานว่า.-สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เป็นหน่วยงานภาครัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจในการกำกับดูแล ธุรกิจประกันภัยส่งเสริมและพัฒนา ธุรกิจประกันภัย มีบทบาทในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัย โดยสำนักงานคปภ.ได้แบ่งส่วนงานในภูมิภาคออกเป็น 9 ภาค สำหรับสำนักงานคปภ.ภาค 5 อุบลราชธานีดูแล 7 จังหวัดรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ด

ดำเนิน พรมไชยา/สมนึก บุญศรี ข่าว-ภาพ