Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณวัดดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ตำบลคลองคะเชนทร์ จำนวน 45 คน ร่วมกันทำความสะอาด ป

รับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดดงชะพลู หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณวัดคลองคะเชนทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองคะเชนทร์ มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้านและตำบล