Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

จังหวัดร้อยเอ็ด ปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถเพื่อส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือสปป.ลาว ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารตำรวจ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารที่ 24 ก.ค. 2561 ในพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสปป.ลาว และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ รวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา โดยมียอดบริจาคเป็นประเภทอาหารรวม 351 ชุด ประเภทเครื่องนุ่งห่ม 790 ลัง ประเภทสิ่งของเครื่องใช้ 170 ลัง ประเภทยารักษาโรค 25 ชุด ยอดเงินบริจาค รวม193,758 บาททั้งนี้ กำหนดส่งมอบสิ่งของบริจาคดังกล่าวให้กับอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ได้รับการสนับสนุนรถนำส่งสิ่งของ จากมณฑลทหารบกที่ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด