Uncategorized ข่าว จันทบุรี

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 2 กว่า 1,700 ทุน เป็นเงิน 2,490,000 บาท

กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 2 กว่า 1,700 ทุน เป็นเงิน 2,490,000 บาท

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่พุทธมณฑลประจำจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม พระ(อารามหลวง) ได้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบทุนเพื่อการศึกษาเยาวชน ครั้งที่ 2 ของกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ที่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานการศึกษาจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้น เพื่อมอบทุนให้กับเยาวชน 1,734 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษารวม 2,490,000 บาท และมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการมอบ
ตามที่คณะกรรมการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มีมติกำหนดแผนงาน โครงการกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงมอบทุนการศึกษายาวชนครั้งที่ 2 ขึ้น และได้จัดสรรงบประมาณรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ทั้ง 10 อำเภอ แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาทุนละ1,000 บาท จำนวน 1,000 ทุน และคณะสงฆ์อำเภอมะขามได้สมทบเพิ่มทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ทุน วัดพลวง จำนวน 33 ทุน รวมจำนวน ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,133 ทุน ระดับชั้นมัธยมศึกษาทุนละ 2,000 บาทจำนวน 501 ทุน ระดับชั้นอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 100 ทุน พร้อมค่าเดินทางให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับเยาชนที่เข้ารับมอบทุน
นอกจากนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประกวดแข่งขันคัดลายมือ , ประกวดแข่งขันเรียงความ , ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ,ประกวดแข่งขันวงดนตรีไทย , ประกวดแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ประกวดแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ , ประกวดรำวงกลองยาว ชิงทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 342,800 บาทพร้อมเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการแนะแนวสถานศึกษา ออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสถานศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนในวันที่ 26 และวันที่ 27กันยายน วันที่ 26 กันยายน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาจำนวน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม อำเภอขลุง และอำเภอนายายอาม ส่วนวันที่ 27 กันยายน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา จำนวน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอเขาคิชฌกูฎ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอแก่งหางแมว และอำเภอสอยดาว ในส่วนของงบประมาณการมอบทุนครั้งนี้ ได้รับงบสนับสนุนจากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จำนวน 2,682,800 บาท คณะสงฆ์อำเภอมะขามร่วมบริจาค
สมทบ 100,000 บาท และพระครูพุทบทบริบาล เจ้าอาวาสวัดพลวงและคณะ จำนวน 33,000 บาท อย่างไรก็ดีในการคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษา ผู้มีคุณสมบัติรับทุน กองทุนฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานการศึกษาจังหวัดจันทบุรี และสถานศึกษาได้คัดเลือกผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกตัญญูใฝ่ศึกษา และมีจิตอาสาเข้ารับมอบทุน เพื่อนำทุนการศึกษาไปใช้ในการเล่าเรียน เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

ภาพ/ข่าว ธวัชชัย บรรเลงศัพย์ /จันทบุรี