Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า ก้าวย่างสู่การพัฒนา ปี 2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า ก้าวย่างสู่การพัฒนา ปี 2563

วันนี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า ก้าวย่างสู่การพัฒนา ปี 2563” ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และบุคลากรเข้าร่วม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ สนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564″ ซึ่งจากผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมของรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตตรวจราชการ และระดับประเทศ อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศ
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการด้วย

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
ข้อมูลเครดิต:ป.A_o_Fภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม::ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวTiger news tv.com/รายงานข่าวในวันนี้