ร้อยเอ็ดขยายตลาดข้าวหอมมะลิทางออนไลน์ไปจีน

ร้อยเอ็ดขยายตลาดข้าวหอมมะลิทางออนไลน์ไปจีน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิผ่านตลาดออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทินกร อ่อนประทุม ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ,

พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
โดยในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อน การส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

%d bloggers like this: