ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น นำเสนอโครงการวิจัยการตัดไม้ทำลายป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด 

21 พฤษภาคม 2567  นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชวมินทร์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย (Project) การตัดไม้ทำลายป่าและการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด : ต้นไม้ของเรา เราไม่ปลูกใครจะปลูก จากคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (PYP 6) โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัดร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงความสำคัญของการรักษาป่า รวมถึงนำเสนอแนวทางในการฟื้นฟูสภาพป่าในจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยการจัดทำโครงการวิจัยและนำเสนอผลงานดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาก่อนจบระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น โดยนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวชื่นชมคณะครู และนักเรียน ที่ได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางจังหวัด รวมถึงได้ให้คำแนะนำแก่โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน