กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 137 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และรัฐบาล ได้ริเริ่มจัดตั้ง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เมื่อ 25 ตุลาคม 2560 โดยมีหน้าที่ในการบูรณาการและบริหารทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบในทุกมิติ อีกทั้งมีหน้าที่ในการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิทธิในน้ำ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน้ำ ให้มีความประสานสอดคล้องกันในทุกมิติอย่างสมดุล และยั่งยืน รวมทั้งการวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้ำ และระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นั้น

ในการนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดและทุกภาคส่วน ดำเนินการให้การสนับสนุน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 และ ภาค 2 รณรงค์และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ, สิทธิประโยชน์ รวมทั้งขั้นตอนในการจัดตั้ง ให้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี มีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 (โดยเริ่มให้จดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฎกระทรวง องค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา)

2. สิทธิประโยชน์องค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิก สามารถเสนอเเนะ ให้ข้อข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ โดยมีกฎหมายรองรับ หากมีกรณีพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำสามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณา และผู้เเทนมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ (กนช.)
3. การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กร สามารถทำได้โดยกลุ่มบุคคลรวมตัวกัน 30 คนขึ้นไป จัดตั้งผู้เเทน 1 คน และยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ
4. ช่องทางการยื่นคำขอจดทะเบียนมี 3 ช่องทาง คือ ออนไลน์, ยื่นด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์
สำหรับการดำเนินการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรฯ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 9 ลุ่มน้ำ ที่ผ่านการอนุมัติแล้วกว่า 415 องค์กร และอยู่ระหว่างการดำเนินการอีกกว่า 581 องค์กร

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำต่างๆ ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือสามารถประสานมายัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055-247915 หรือ 055-245070-9 ต่อ 73214 เพื่อร่วมด้วยช่วยกันบูรณาการประสานชุมชน ในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: