นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการพิจารณากลั่นกรองและการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และการพิจารณากลั่นกรองประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ของอำเภอรือเสาะ สุไหงโก-ลก และอำเภอสุไหงปาดี ณ ห้องประชุมพระนราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมทั้งเข้าฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ยองค์กรชุมชน และชุมชนที่สมัครใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนให้ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

โดยมีกิจกรรมในการคัดสรรครั้งนี้ ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และแผนชุมชนระดับตำบล ซึ่งทุกอำเภอได้ให้ความร่วมมือในนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆที่ประสบสำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างกับหมู่บ้านอื่นๆต่อไป

สำหรับการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งในวันนี้มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมือบา อำเภอสุไหงโกลก และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบาโงมาแย อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้พิจารณาถึงบริบทของพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด