วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดไม่พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในโรงเรียน ย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีรายงานการพบนักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ชั้น ม. 1/4 ก. ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย
เพศหญิงอายุ 13 ปี ที่อยู่ ต.โหรา อ.อาจสามารถ สาเหตุการติดเชื้อเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านจากคนใกล้ครอบครัวที่เดินทางกลับจาก
กรุงเทพฯ ไม่ได้ติดเชื้อในโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้เข้าดำนินการควบคุมโรคและทำความสะอาดตามมาตรการกรมอนามัยและงดใช้ท้องเรียน ม.1/4 ก. เป็นเวลา 3 วัน
– นักเรียนที่มีความเสียงสูง จำนวน 11 คน ให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน และเรียน On line หร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างตวจหาเซื้อ
รอบที่ 1 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผลตราจไม่พบเชื้อทุกคน นัดตรวจรอบที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
– ส่วนนักเรียนชั้น ม 1/4 ก. ที่เหลือเป็นผู้เสี่ยงต่ำให้มาเรียนตามปกติ ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ ผลตรวจไม่พบเชื้อทุกคน
และนัดตรวจรอบ 2 ในวันเดียวกัน
– ส่วนคนขับรถและกลุ่มนักเรียน ที่ร่วมเดินทางมาด้วยรถบัส(พัดลม)รับ-ส่งนักเรียน ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 55 คน
ผลตรวจไม่พบเชื้อทุกคน และนัดตรวจรอบ 2

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ดังนี้
1. ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไข้ ไอ
เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ระหว่างรอผลให้กักตัวที่บ้าน ส่วนสถานศึกษา สามารถดำเนิน
กิจกรรมได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 D M H T T A อย่างเคร่งครัด
2. ผู้สัมผัสที่มีความเสียงต่อการติดเชื้อต่ำ ให้สังเกดอาการ เป็นเวลา 14 วัน ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา
3. ผู้ใกล้ชิด 3.1 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเปีนเวลา 14 วัน
3.2 ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
ขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด หร้อมใจกันปฏิบัติดามม าตการป้องกันโรคโควิด 19 D M H TT A
อย่างเคร่งครัด “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัด ไทยชนะ และ หมอชนะ”

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติตต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด/แหล่งข่าว

%d bloggers like this: