วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 7 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 349 รายรักษาตัวเพิ่มเป็น73รายเข้มผู้เสี่ยงรายงานตัวด่วน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 7 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 349 รายรักษาตัวเพิ่มเป็น73รายเข้มผู้เสี่ยงรายงานตัวด่วน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ต ประ จำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 รักษาหายเพิ่ม 1 รายรักษหายสะสัม 258 ราย) ยังคง
รักษตัวอยู่โรงพยาบาล 73 รายเสียชีวิตสะสม 7 ราย วันนี้พผู้ติดซื้อโรคโควิด-19เพิ่มขึ้น 7 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรม 340 ชาย ดังนี้
อำเภอเกษตรวิสัย 2 ราย เดินทางกลับจาก จ.ปทุมธานี
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 343 เพศชาย อายุ 45 ปี ต.น้ำอ้อม อเกษตรวิสัย พนักงนรับส่งสินค้าเตินทางกสับจา จ.ปทุมธนี
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 344 เพศหญิง อายุ 47 ปี ด น้ำอ้อม พนักงานบริษัท เดินทงกลับงจากปทุมธ นี พร้อมกับ รายที่ 343 (สามี)
อำเภอโพนทอง 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 345 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง มีประวัติเดินทางกลับจาก กรุงเทพ มีอาการป่วย
เข้ารับการรักษาและตรวจพบเชื้อ
ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม รายที่ 346 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง ประวัติเดินทางกลับจากกรุงเทพฯหร้อมกับภรรยา(ผู้ติดเชื้อฯรายที่ 345) ไม่มีอาการป่วย
อำเภออาจสามารถ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน
– ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 347 เพศหญิง อายุ 83 ปี ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อฯ รายที่ 331อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน

– ผู้ดิดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 348 เพศหญิง อายุ 6 ปี ด.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตด์ เป็นผู้สัมผัสเลี่ยงสูงกับผู้คิดเชื้อฯ รายที่ 334
อำเภอธวัชบุรี 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ
-ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่ 349 เพศชาย อายุ 43 ปี ต.ธวัชบุรี ประวัติเดินทางจากกรุงเทพฯ มีอาการป่วย เข้ารับการรักษาและตรวจหาเชื้อที่ รพ.เสลภูมิ
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี
นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร
ส่วนประชาชนที่เดินทางกลับจากพื้นที่ดังกล่าวให้แจ้งผู้นำชุมชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันทีที่เดินทางเข้าถึงพื้นที่ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัต
ขอความร่วมมือให้ แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกภ ชนะอาห าร แยกสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามี ความเสี่ยงและมีอ าการไข้ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น สิ้นไม่ รู้รส ให้ไปพบแพทย์เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 ที่โรงพยาบาสใกล้บ้านท่าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด /แหล่งข่าว

%d bloggers like this: