วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 63 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 873 รายรักษาตัว519รายพักที่ศูนย์อำเภอก่อนเข้าบ้าน

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 63 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 873 รายรักษาตัว519รายพักที่ศูนย์อำเภอก่อนเข้าบ้าน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิต-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 11 กรกฎ คม 2564 รักษาหายเพิ่ม 8 ราย (รักษาหายส:สม 345 ราย)
ยังครักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 519 ราย เสียชีวิตสะสม 9 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-1 เพิ่มขึ้น 63 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 873 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทาง จากต่างจังหวัด 53 รายได้แก่ กรุงเทพฯ 29ราย/ จ.นทบุรี 10 ราย/จ.ปทุมธนี 4 ราย/จ.สมุทรสาคร 4 ราย/ จ.นครปฐม 2 ราย / จังหวัดอื่นๆ 4ราย และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดร้อยอ็ด จำนวน 10ราย จำเเนก รายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอโพนทอง 15 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย จ.สมุทรสาคร 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจากกรุงเทพฯ นนทบุรี 10 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
2. อำเภอหนองพอก 5 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 1 ราย จ. สมุทสาคร 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก
สมุทรสาคร 2 ราย จ.นครปฐม 1 ราย มาตรวจที่โรพยาบาล ในจังหวัดร้อยอ็ด ผลพบเชื้อ
3.อำเภอโพนทราย 6 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 4 ราย จ. ระยอง 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
4.อำเภอเกษตรวิสัย 6 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย จ. ปทุมธานี 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อในพื้นที่ภายในจังหวัด 1 ราย
5. อำเภอศรีสมเด็จ 3 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 รายมาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
6. อำเภอธวัชบุรี 2 ราย เดินทางกลับ จากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

7. อำเภอหนองฮี 5 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 5 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอสุวรรณภูมิ 5 ราย เดินทางกลับมาจากอยุธยา 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ในพื้นที่ตรวจพบเชื้อ 4 ราย
9. อำเภอจังหาร 4 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 3 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่
รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
10. อำเภอปทุมรัตต์ 3 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 2 ราย จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยอ็ด ผลพบเชื้อ
1 1. อำเภอเมยวดี 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตรวจพบเชื้อ 2 ราย
12. อำเภอเสลภูมิ 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ 1ราย มาตรวจที่ รพ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน
พื้นที่ตรวจพบเชื้อ
13. อำเภอทุ่งเขาหลวง 2 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพ ฯ 1ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตรวจพบเชื้อ
14. อำเภออาจสามารถ 1 ราย เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
15. อำเภอเมืองสรวง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ตรวจพบเชื้อ
16. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย เดินทางกลับจาก จ.อุดรธานี 1ราย มาตรวจที่ รพ.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้ประชาชนชาวร้อยเอ็ด ที่ติดเชื้อโควิด-19 และประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ท่านประสานผ่านระบบของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร. 043 518 200 ต่อ 0 ต่อ 7174 และต่อ
7175 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ต โทร. 086 456 2792 (ทุกวัน 08.00 – 16.30 น.) หรือศูนย์
ประสานงานช่วยเหลือคนร้อยเอ็ดกลับบ้าน สายด่วน 1567 หรือโทร. 043 519 427 หากท่านได้รับการยืนยัน จึงจะสามารถเดิน
ทางเข้ามาในพื้นที่ได้ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือรถที่ทางราชการจัดให้ แล้วให้ไปพักคอย ณ ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือคน
ร้อยเอ็ดกลับบ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ (ห้ามเดินทางกลับเข้าไปในชุมชน) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ห้การดูแลช่วยเหลือให้ท่านเข้าสู่ระบบการรักษา ต่อไป
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ รพ.สนามจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 1 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยอ็ด(ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) รพ.สนามแห่งที่ 2 ณ อาคารศูนย์กีฬาศรีรัศมิ์ยุวชน มทาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด รพ.สนามแห่งที่ 3 ณ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 ค่ายสมด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ค่ายโสกเชือก) และ อีก 4 แห่ง เป็น โรงพยาบาลสนามใน รพ.สุวรรณภูมิ รพ.โพนทอง รพ.เกษตรวิสัย และ รพ.พนมไพร
ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
อย่างเคร่งครัด กักตัว 14 วัน แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกอุปกรณ์ของใช้ใส่อาหาร สังเกตอาการตนเอง ควบคู่ไปกับมาตรการ
ป้องกันโรค D M HT T A อย่างเคร่งครัด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/สสจ.รอ./แหล่งข้อมูล

%d bloggers like this: