วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 169 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,673 รายรักษาตัว986ราย งดรับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 169 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,673 รายรักษาตัว986ราย งดรับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหาร

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 47 ราย (รักษาหายสะสม 673 ราย)
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 986 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย วันนี้พบผู้ติดซื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น 169 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 1,673 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของวันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 156 รายได้แก่ กรุงเพพฯ 106ราย/จ.ปทุมธานี 19 ราย/จ.สมุทรปราการ 13ราย /จ.นนทบุรี 5ราย/จังหวัดอื่นๆ 13 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 13 ราย
จำเเนกรายอำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเกษตรวิสัย 33 ราย เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี 16 ราย กรุงเทพฯ 12 ราย จ.สระบุรี 2 ราย จ.อยุธยา 1 ราย
และ จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลพบเชื้อ / เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
2. อำเภอเสลภูมิ 17 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 11ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย จ. สมุทรสาคร 2 ราย และ จ.ปทุมธนี 1 ราย มาตรวจที่โรพยาบาลในจังหวัด ผลพบเชื้อ / เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
3. อำเภอปทุมรัตต์ 16 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 12 ราย จ.อยุธยา 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 รายและ จ.ปทุมธานี 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
4. อำเภอหนองฮี 12 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 11 ราย มาตรวจที่รพ.ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
5. อำเภอรัชบุรี 12 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเพพฯ 1 ราย ติดต่อขมารักษา เดินทางมาจากกรุงเทพ ฯ 8 ราย จ.นครปฐม 1 ราย
มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 2 ราย
6.อำเภอจังหาร 11 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 5 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 6ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
7. อำเภอหนองพอก 10 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย จ.นนทบุรี 2 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/
เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 3 ราย จ.ปทุมธานี 1ราย และ อยุธยา 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
8. อำเภอโพนทอง 9 ราย เดินทางกลับกรุงเทพฯ 2 ราย จ.นนทบุรี 3 ราย จ.สมุทรปราการ 2 ราย และจ.สมุทรสาคร 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
9. อำเภอพนมไพร 8 ราย ตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพฯ 2 ราย ติดต่อขอมารักษา/ เดินทางมาจากรุงพพฯ 5 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ /เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯในพื้นที่ 1 ราย
10. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 7 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย จ.สมุทรปราการ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ/เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯ ในพื้นที่ 2 ราย
11. อำเภอโพธิ์ชัย 7 ราย ตรวจพบเชื้อที่ จ. สมุทรปราการ 3 ราย กรุงเทพฯ 2 ราย เเละ สมุทรสาคร 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางกลับจากกรุงเทพ ฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในงหวัดร้อยเอ็ต ผลพบเชื้อ
12.อำเภอโพนทราย 7 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 4 ราย ติดต่อขอมารักษาเดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย จ.สุพรรณบุรี
1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ

13. อำเภออาจสามารถ 6 ราย ตรวจพบชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา /เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 5 ราย มาตรวจที่
โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
14. อำเภอสุรรรณภูมิ 5 ราย ตรวจพบเชื้อที่ กรุงเทพฯ 1 ราย ติดต่อขอมารักษา/เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย จ.นครปฐม
1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ / เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯ ในพื้นที่ 1 ราย
15. อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯ ในพื้นที่ 1 ราย/ อยู่ระหว่างสอบสวน 1 ราย
16. อำเภอเมยวดี 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ติดเชื้อฯ ในพื้นที่ 2 ราย
17. อำเภอเมืองสรวง 2 ราย เดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
18. อำเภอทุ่งเขาหลวง 2 ราย เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่ โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อ
จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อโรควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อ
จากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีการเกิดระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัวและชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทาน
อาหารร่วมกัน
ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด จึงจำเป็นต้องยกระตับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันควบคุมโรคโรคโควิด -19
ขอให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และประชาชนทุกคน งดรับประทานอาหารร่วมกันในห้วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ปฏิบัติดตามมาตรการป้องกันโรคD M H T T A
อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ เว้นระยะห่าง งดรับประทานอาหาร
ร่วมกัน แยกสำรับอาหาร
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แยกตัวเองออกจากบุคคลและครอบครัว และสังเกตอาการ 14 วัน ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ กักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านให้หร้อมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด จึงจะสามารถป้องกันโรคโควิด -19 ได้.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: