วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บ้านหนองสาหร่ายเป็นพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านที่เกิดมาจากการต่อสู้และมีผู้นำที่เข้มแข็ง

บ้านหนองสาหร่ายเป็นพื้นฐานของชุมชนหมู่บ้านที่เกิดมาจากการต่อสู้และมีผู้นำที่เข้มแข็งเช่นนี้ เมื่อประกอบกับภายในชุมชนมีสายสัมพันธ์เป็นแบบเครือญาติ ทำให้ชุมชนมีความรักสามัคคีเป็นปึกแผ่น

มีกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กลุ่มผู้นำเลือกใช้เทคนิคกระบวนการแผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือ มี “สภา 79” เป็นกลไกเวทีของผู้นำที่เข้มแข็ง เคียงคู่กับ “สภาท้องถิ่น” ตามรูปแบบ
นอกจากนั้นยังมีระบบการประชุม “ผู้นำระดับคุ้ม” ที่มีลักษณะเป็นเนืองนิจ

– รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 82)
“คุณธรรมหนองสาหร่าย หายจนลดเหลื่อมล้ำ”
นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 27 ก.ค. 2564

อ่านต่อ
https://www.facebook.com/poldej120/posts/2977084165843184

%d bloggers like this: