วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เชียงรายประชุมหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันสกัดระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 25/2564 เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินการป้องกันสกัดระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 25/2564 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอความเห็นชอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการป้องกันสกัดระงับยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการประชุมได้รับทราบสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นควบคุมผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และชาวเชียงรายที่ทำงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีอาการติดเชื้อก่อนนำกลับมาเข้ารับการรักษาตามกระบวนงานต่อไป

โดยจังหวัดเชียงรายยังคงปฏิบัติอย่างเข้มข้นในทุกมาตรการ เตรียมระบบและบุคลากรไว้ครบทุกด้าน เพื่อปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน ที่เราได้ทำทุกวิถีทางให้กับชาวเชียงราย เพื่อให้คนเชียงรายมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และจะไม่ถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างแน่นอน สถานที่ที่รัฐบาลจัดรองรับไว้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีที่สุดและใกล้ชิด พร้อมกันนี้ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 24/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นเรื่องภากิจของคณะทำงานในการเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ประกาศและคำสั่งภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

จากนั้น รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ จากนายแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง เป้าหมายของการเตรียมจัดเตียงรองรีบเพิ่มอีก 1,200 เตียง ที่มีการตรวจเชิงรุกทุกอำเภอและให้กระจายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ต่อด้วย คำสั่งและประกาศของประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 63 เรื่องกำหนดมาตรการตรวจหาเชื้อของผู้ควบคุมรถที่เข้ามาในจังหวัด ประกาศฉบับที่ 63 กำหนดสถานที่แยกกักตัว ประกาศฉบับที่64 ตั้งให้โรงแรมเพิ่มเติมเป็นสถานที่กักตัวเพิ่มเติม และจากข้อมูลจาก ศบค.มท. และ ศปก.จังหวัดเชียงราย โดยป้องกันจังหวัดเชียงราย ซึ่งประธานได้มอบหมายให้ผลิตสื่อ การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย แจ้งบริการรับแจ้งเอกสารหายทาง 0n line พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เรื่องเกิดอาชญากรรมช่วงระบาดโควิด 2019 จำนวนมาก จึงเชิญชวนให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐานไว้ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม สืบสวนผู้ลักลอบนำพาคนหลบหนีเข้าเมือง กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าไม่มีมาตรการใด ๆ เพิ่มเติม แต่ให้คงใช้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก ให้จัดการเรียนแบบ onsite online และ onhand ส่วนหอการค้าจังหวัดเชียงราย แจ้งถึงสภาพหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชะลอตัว การขอรับวัคซีนแก่ผู้ขับขี่รถบรรทุกรับส่งสินค้า

ส่วน ศปก.อำเภอแจ้งข้อสอบถามการดำเนินการภายหลังรักษาตัวหายแล้ว แต่ครอบครัวไม่พร้อมรับ จึงขอให้ออกคำสั่งเพื่อใช้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ และจะใช้มติของคณะกรรมการออกข้อสั่งการต่อไป ที่ประชุมเห็นชอบ ยกเลิกพื้นที่ตำบลตับเต่าเป็นพื้นที่ตำบลควบคุม แนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองบุคคลก่อนแยกส่งตามส่วนต่าง ๆ อนุญาตให้ใช้การตรวจ atk ได้เองและซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการส่งเข้ารักษา การกักตัว และสังเกตอาการ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กล่าวถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดหนัก จะอยู่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ตามวงรอบของการวิเคราะห์โรค เห็นชอบ การใช้งบประมาณจัดตั้งจุด CI ระดับอำเภอ ให้พิจารณาความเหมาะสมและควบคุมดูแลใกล้ชิด โดยใช้งบประมาณจาก สปสช.เป็นอันดับแรก ต่อด้วย งบท้องถิ่น และงบทดรองราชการจากงบใช้จ่ายการป้องกันยับยั้งของสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย เห็นชอบ ตามที่ ม.แม่ฟ้าหลวงแจ้งว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติและการสาธิตเฉพาะกลุ่ม 400 คน แบบ on site ส่วนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้ตรวจรับรองมาจากต้นทาง ให้กักตัวแบบ Local Quarantine และรับวัคซีนครบถ้วน โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ เห็นชอบให้ สาธารณสุขจังหวัดและ ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ประสานการควบคุมการจัดการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ของ รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ ในจังหวัดด้วย เห็นชอบ สนับสนุนวัคซีนสำหรับให้ตรวจหาเชื้อจากผู้ขับขี่รถขนส่งที่ผ่านเข้ามาในจังหวัดก่อนเดินทางไป สปป.ลาว และเมียนมา ที่ขับเข้ามาเป็นประจำ จำนวน 1,000 โดส เห็นชอบ ตามที่ ศปก.อำเภอแม่จันขอเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนจาก รพ.แม่จัน เป็น เทศบาลตำบลแม่จัน เห็นชอบ เพิ่มเติมวัคซีนที่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีก 4 ชนิด นาน 14 วัน จำนวน 2 เข็ม หรือ 1 เข็มในชนิดแอสตร้าเซนิก้า เห็นชอบ ในหลักการตามที่หอการค้าจังหวัดเชียงราย เสนอเตรียมจัดกิจกรรม Chiangrai เพื่อปรับตัวชดเชยรายได้ที่สูญหายไปในชื่อ “เจียงฮายพร้อมแอ่ว” คนพร้อม แหล่งท่องเที่ยวพร้อม และการบริหารจัดการพร้อม เป้าหมายนักท่องเที่ยวในพื้นที่ล้านนา ใช้รูปแบบภูเก็ตแซนด์บ๊อก เน้นกลุ่มคนจีนที่มีกำลังซื้อ ด้วยการจัดกิจกรรมกอล์ฟ สมุนไพร ซึ่งสายการบินมีความพร้อม ที่นำไปสู่การแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว เห็นชอบ อนุมัติงบทดรองราชการ ที่ฝ่ายปกครองจังหวัด ขอรับการสนับสนุนค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ 5 แห่ง จุดตรวจจุดคัดกรอง 2 แห่ง เป็นเงิน 635,000 บาท และเห็นชอบ ตามที่กองทัพบกสั่งการให้จัดยานพาหนะไปรับผู้ป่วยเข้าสถานที่ตรวจรักษาในจังหวัด และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานที่ของกองทัพบก ของ มทบ.37 ที่ศูนย์ฝึก นศท.รด. ที่ตั้งเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก

แหล่งข่าวจาก – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ รายงาน

 

 

 

%d bloggers like this: