เข้าร้อยเอ็ดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Line : 101comehome

เข้าร้อยเอ็ดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Line : 101comehome

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแจ้งให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(13 จังหวัด) และผู้ที่มาจากจังหวัดอื่นนอกจาก 13 จังหวัด ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา การแยกกักตัว หรือ แยกสังเกตอาการ แล้วแต่กรณี ขอให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ (รายละเอียดตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับที่ 37) ท่านจะได้รับการดูแลตามมาตรการการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างครอบคลุม ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขอให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Line : 101comehome พยาบาลโควิดที่ดูแลในแต่ละอำเภอจะประสานหาเตียงและตอบกลับท่านภายใน 3 ชั่วโมง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว