วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารกองทัพภาคที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทหารกองทัพภาคที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 อย่างเข้มข้น เป็นต้นมานั้น ในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ของกองทัพบกได้ใช้ศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชน ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาสังคม จัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ในด้านต่างๆ ให้การช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก และ 2) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
1. การให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น เช่น การให้บริการอาหาร น้ำดื่ม และให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วไป
2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข เช่น การตรวจหาเชื้อ, การหาสถานที่พยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยขอรับการสนับสนุนจากนายทหารประสานงานประจำอำเภอ โดยใช้ศักยภาพของอำเภอเป็นหลัก
3. การประสานการปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นในรูปแบบ One Stop Sevice และเชื่อมโยงข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ โดยให้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) เป็นผู้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
4. การจัดเตรียมยานพาหนะของหน่วย เช่น รถยนต์ปิคอัพ ในการขนย้ายผู้ที่สงสัยว่าตัวเองป่วยไปยังพื้นที่ตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วโดยใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ สำหรับเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย และพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน
5. ติดตั้งป้ายจุดบริการประชาชนฯ เพื่อให้ประชาชนสังเกตเห็นเด่นชัด ณ ที่ตั้งจุดบริการประชาชน รวมทั้งให้หน่วยทำแผ่นพับขนาดเล็กที่มีชื่อจุดบริการประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
6. การเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และยาสามัญพื้นฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
7. นำรถครัวสนามของหน่วยทหาร มาประกอบเลี้ยงให้แก่ประชาชน โดยประสานความร่วมมือกับวัดหรือชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำอาหารเพื่อประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งร่วมฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: