วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เข้ม..! ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ ออกมาตรการเร่งด่วนแก้โควิด 19 ฝ่าฝืนมีโทษหนัก เร่งตรวจตลาดนัด และสถานประกอบการ หลังพบยังระบาดต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้พบติดเชื้อ 128 ราย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

นายวิชวุชย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ทางจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีคำสั่งดังนี้
• ห้ามรวมกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปร่วมวงสังสรรค์ ห้ามดื่มสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเคหะสถาน
• เพิ่มมาตรการควบคุมสถานที่ทำกิจการเน้นตลาดสด ตลาดนัด ตลาดเปิดท้าย ให้มีการสุ่มตรวจพ่อค้า-แม่ค้า โดยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทุก 15 วัน โดยให้เป็นหน้าที่เจ้าของตลาดที่จะต้องดำเนินการสุ่มตรวจ
• ควบคุมโรงงานทุกประเภท และ แคมป์คนงาน โดยให้เจ้าของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบนำมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคให้มีการสุ่มตรวจแรงงานโดยวิธี Antigen Test Kit ทุก 15 วัน สำหรับโรงงานที่มีแรงงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยสุ่มตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ส่วนโรงงานที่มีแรงงานตั้งแต่ 300 คนขึ้นไปสุ่มตรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด
• สถานที่รับเลี้ยงเด็กและสถานที่ดูแลผู้สูงอายุทุกแห่ง ให้มีการตรวจครู-พี่เลี้ยงเด็ก และผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยวิธี Antigen Test Kit เป็นประจำทุกเดือน และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ กำกับ ทั้งนี้หากสถานที่ กิจกรรม กิจการใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ หรือศูนย์บริการควบคุมโรคระดับอำเภอ ใช้อำนาจตามความในข้อ 5 ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5154 / 2564 สั่งปิดสถานที่เฉพาะแห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับอนุญาต

นายวิชวุทย์ กล่าวเพิ่มว่า ทางจังหวัดยังมีมาตรการในการควบคุมการจัดกิจกรรมทางสังคม อาทิ การจัดกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงรุ่น รวมถึงการจัดพิธีตามประเพณีนิยม เช่น งานศพ งานบวช งานมงคล วันสำคัญทางศาสนา หรืองานตามประเพณีต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตก่อนมีการจัดกิจกรรม และต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน โดยต้องเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 สำหรับผู้ติดเชื้อล่าสุดวันนี้ (24 สิงหาคม) สสจ.สุราษฎร์ธานี รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127 ราย นำกลับภูมิลำเนา 1 ราย รวมเป็น 128 ราย จาก 15 อำเภอดังนี้

• เมืองฯ 60 ราย
• กาญจนดิษฐ์ 20 ราย
• บ้านนาเดิม 14 ราย
• ท่าชนะ 6 ราย
• บ้านนาสาร 5 ราย
• พระแสง 4 ราย
• เกาะสมุย 4 ราย
• พุนพิน 3 ราย
• คีรีรัฐนิคม 3 ราย
• เคียนซา 2 ราย
• เวียงสระ 2 ราย
• ดอนสัก 1 ราย
• เกาะพะงัน 1 ราย
• พนม 1 ราย
• บ้านตาขุน 1 ราย
• กลับภูมิลำเนา 1 ราย

%d bloggers like this: