วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 150 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

มณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมกับส่วนราชการจัดหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณภัยและการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการดังนี้

1. เพื่อกำหนดให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนอาสาสมัคร ได้พัฒนาศักยภาพสามารถจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนสาธารณภัยจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณภัยของทุกภาคส่วน ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาลดจุดอ่อนในเรื่องการบัญชาการเหตุการณ์ การบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อแสดงตัวอย่างการจัดทำแผนในสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การอพยพประชาชนและการบริหารจัดการพื้นที่ให้สมจริง และเกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ ปลัดอำเภอ นายตำรวจ และท้องถิ่น จาก 18 อำเภอ ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณภัย จำนวน 50 คน โดยการจัดการฝึกอบรม ใช้รูปแบบของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้
1. เป็นเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้เพื่อปูพื้นฐาน ณ โรงแรมพิมาน อินน์ โดยนำองค์ความรู้ทางทหารมาเป็นข้อพิจารณาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมจุดอ่อนในเรื่องของการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับพื้นที่ และตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ โดยการถอดบทเรียนสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร ซึ่งเป็นกระบวนการจัดทำแผนและคำสั่ง
2. เป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์วิกฤติ (แผ่นดินไหว) ณ โรงแรมพิมาน อินน์ โดยกำหนด สถานการณ์ แผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือน ขนาด 7.0 ริเตอร์ ส่งผลกระทบ 9 อำเภอ ฝึกการใช้กลไกการประชุมและสั่งการของศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ ให้ได้ผลลัพธ์เรื่องการระบบการแจ้งเตือนภัย การรายงานสถานการณ์ความเสียหาย การค้นหาและกู้ภัย การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต การอพยพประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร การจัดการพื้นที่ในศูนย์อพยพ

ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมการฝึก เป็นการแสดงตัวอย่างการปฏิบัติในสถานการณ์วิกฤติ ในพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย โดยนำผลลัพธ์จากการฝึกวันที่สอง คือ แผนต่างๆ มาออกแบบการเคลื่อนย้ายผู้อพยพทางบก การส่งกลับทางอากาศผู้ป่วยวิกฤติ การปฏิบัติงานของศูนย์คัดกรอง การปฏิบัติงานภายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (แผ่นดินไหว) การรวมพลและจัดการที่พักอาศัยการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยวงดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 37 การอบรมการปฐมพยาบาลในสถานการณ์วิกฤติ เช่นการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) การใช้ชุด PPE และการสรุปผลการฝึกอบรมฯ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นคงทุกมิติในทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: