มทบ.32 เชิญชวนผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา สโมสรคณะต่างๆและชมรมกตัญญูคลับ เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

มทบ.32 เชิญชวนผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา สโมสรคณะต่างๆและชมรมกตัญญูคลับ เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 “หน่วยทหารในพื้นที่ลำปาง พร้อมนำเยาวชนเมืองเขลางค์ ห่างไกลสิ่งร้ายๆทั้งต้องปลอดภัยจากโควิด ด้วยใจผูกมิตรสานสัมพันธ์และตั้งมั่นในความดี”

ตามที่กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังสิ่งดีงามให้แก่เยาวชนด้วยการให้หน่วยจัดอบรมโครงการเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 นั้น มณฑลทหารบกที่ 32 ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในการเชิญชวนผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา สโมสรคณะต่างๆและชมรมกตัญญูคลับ ร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษามีแนวคิดและทัศนคติที่ดีต่อสังคม ประพฤติตนอยู่ในกรอบของความดีงาม ตามจารีตประเพณีของชาติไทยและเคารพต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จักการมีจิตสาธารณะดูแลชุมชนและปฏิบัติตนมีประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเยาวชนฯ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมในพิธีฯ ซึ่งการดำเนินการอบรมนั้นหน่วยได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด

ซึ่งก่อนการอบรมฯมีการประสานโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีจัดบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมฯ ผลการตรวจเป็นลบทุกคน (ไม่มีผู้ติดเชื้อฯ) ทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยแก่กันและกันในห้วงการอบรมได้มากยิ่งขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: