วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการรำลึกคุณงามความดี สำหรับงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ราย และผู้ที่ลาออก 2 ราย ได้แก่
ผู้เกษียณอายุราชการ
1. นางจรรยา โอสถาพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัดฯ
2. นางนงลักษณ์ กิตติวงศ์พรหม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการเจ้าหน้าที่
3. นางสดศรี สุตะวงค์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านศาลา
4. นางจารุวรรณ คำทิพย์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนต้นแก้วฯ
5. นายณรงค์ คำอ้าย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองคลัง
ผู้ที่ลาออก
1. นายพิชญุตม์ ธัญญวิศิษฐ์ ตำแหน่ง นักผังเมืองชำนาญการ สำนักช่าง
2. นางฐิติรัตน์ อินต๊ะพิงค์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่

สำหรับบรรยากาศภายในงานฯ มีการแสดงบนเวที ซึ่งสร้างความประทับใจอันอบอุ่นมิรู้ลืมให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: