วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นางสาวกันชกา สุวณิชย์), เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ), กรรมการเหรัญญิก (นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ) และรองประธานกรรมการ YEC (นายฐกฤต กระแสสุข) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: