วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินผู้ว่าฯ สุราษฎร์ฯ-หนองคาย-ประจวบฯ เผยเป็นครั้งแรกที่เปิดบัญชีพ่อเมือง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : พจน์ คำจันทร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ราย กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้1.นายพัลลภ สิงหเสนี กรณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครบ 3 ปี แจ้งมีทรัพย์สินว่ามีทรัพย์สิน 22,569,395 บาท ได้แก่
• เงินสด 3 แสนบาท
• เงินฝาก 215,250 บาท • เงินลงทุน 3.5 ล้านบาท • ที่ดิน 7,506,275 บาท • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9 ล้านบาท
• สิทธิและสัมปทาน 1,779,189 บาท
• ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 268,680 บาท
• มีรายได้รวม 2,092,184 บาท
• มีรายจ่ายรวม 7.2 แสนบาทนางนิศากร สิงหเสนี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 55,940,843 บาท ได้แก่
• เงินสด 2 แสนบาท
• เงินฝาก 6,184,811 บาท
• เงินลงทุน 3.5 ล้านบาท
• ที่ดิน 25,894,275 บาท • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 ล้านบาท
• ยานพาหนะ 6,550,000 บาท (เบนซ์ S350 d Exclusive คันละ 5.5 ล้านบาท, เบนซ์ E-200 NGT คันละ 1 ล้านบาท
• นิสสัน CEFIRO 2000 CC. มูลค่า 50,000 บาท) • สิทธิและสัมปทาน 1,421,757 บาท
• ทรัพย์สินอื่น 1,190,000 บาท
• มีรายได้รวม 19,318,555 บาท โดยส่วนใหญ่มาจากเงินสด (มรดก) 2 ล้านบาท บ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมที่ดิน 2 แปลง 9,343,000 บาท และบ้านเดี่ยว 2 ชั้นพร้อมที่ดิน กทม. 6,225,000 บาท มีรายจ่ายรวม 842,056 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 78,510,238 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 3,882,447 บาท สำหรับนายพัลลภ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 เป็นรองผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ ก่อนที่ปี 2560 จะขึ้นตำแหน่งผู้ว่าฯ ขณะที่นางนิศากร ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญญบุรี2.นายวิชวุทย์ จินโต กรณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบ 3 ปี แจ้งมีทรัพย์สิน 12,861,228 บาท ได้แก่
• เงินฝาก 10,382,079 บาท
• เงินลงทุน 549,149 บาท
• ที่ดิน 500,000 บาท
• ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,430,000 บาท
• มีหนี้สิน 594,000 บาท
• มีรายได้รวม 1,385,822 บาท
• มีรายจ่ายรวม 1,341,509 บาทส่วนนางอุรสา จินโต คู่สมรส มีทรัพย์สิน 11,737,792 บาท ได้แก่
• เงินฝาก 358,792 บาท
• โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10 ล้านบาท
• ยานพาหนะ 8.2 แสนบาท
• ทรัพย์สินอื่น 559,000 บาท
• มีหนี้สิน 455,966 บาท ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 380,850 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 24,599,020 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,049,966 บาท สำหรับนายวิชวุทย์ ก่อนหน้านี้ปี 2554 เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2557 เป็นรองผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี กระทั่งปี 2560 ขึ้นเป็นผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ส่วนนางอุรสา ระบุว่าปัจจุบันเป็นแม่บ้าน3.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด-ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย) มิได้แจ้งมีคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,258,041 บาท ได้แก่
• เงินฝาก 357,541 บาท
• เงินลงทุน 771,200 บาท
• ที่ดิน 640,800 บาท• โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.4 ล้านบาท
• ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,088,500 บาท มีรายได้รวม 1,304,811 บาท รายจ่ายรวม 9.6 แสนบาท สำหรับนายประเสริฐ ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 เคยเป็นรองผู้ว่าฯเลย ปี 2560-2562 เป็นผู้ว่าฯตราด กระทั่งปลายปี 2562-2563 เป็นผู้ว่าฯยโสธร ต่อมาถูกโยกย้ายมาเป็นผู้ว่าฯหนองคาย .

%d bloggers like this: