วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 154

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 154

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 154
ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร
จังหวัดตาก (ปีงบประมาณ 2564)
2. การปราบปราม และจับกุมขบวนการโจรกรรมรถข้ามแดน
3. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต เพื่อประชาชน
4. กองทัพภาคที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตกว่า 6,230,000 ซีซี ในภาวะวิกฤตขาดแคลนโลหิต
จากผลกระทบโรคโควิด-19 (ปีงบประมาณ 2564)
5. การป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านกลไกความมั่นคงชายแดน ในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น
(Township Border Committee : TBC) แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก
6. การปราบปรามและจับกุมยาเสพติด (6 – 13 ตุลาคม 2564)
7. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก
8. การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (1 – 13 ตุลาคม 2564)
9. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3
10. แพทย์ทหารเตือน “โรคฉี่หนู” (Leptospirosis) ภัยที่มักมากับน้ำท่วม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: