วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) หน.อินทนนท์เคาะประกาศวันเปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว 10 พย.นี้ ภายใต้มาตรการเข้มท่องเที่ยวปลอดภัย

เชียงใหม่ สดๆร้อนๆ จนสะเด็ดน้ำหน.อินทนนท์เคาะประกาศวันเปิดท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว 10 พย.นี้ภายใต้มาตรการเข้มท่องเที่ยวปลอดภัย ภายหลังจากการประชุมร่วม
ศปก.อำเภอจอมทอง สาธารณสุข ชุมชน ได้ข้อสรุปเปิดได้ 10 พย.นี้ นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็มหรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรอง
การตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบ AnticenLest Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น
Que-Q

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่มและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรวิด-19 บัดนี้ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว พื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวด้านต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงขอประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
1. การเข้าออกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (แบบไป – กลับ)
1.1 นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคมสูงสุด (สีแดง) และ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค. นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด
19 ครบ 2 เข็มหรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบ AnticenLest Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
1.2 นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด
1.3 ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า 15 วัน ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q
1.4 นักท่องเที่ยว เตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตรวจสอบดังนี้
1) นักท่องเที่ยวชาวไทย ให้แสดงเอกสารตัวจริงหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ระบุเลขประจำตัว 13 หลัก
2) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้แสดงหนังสือเดินทาง ( Passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อแสดงการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3) แสดงหลักฐานอื่นประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1 หลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนของนักท่องเที่ยวทุกคนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ (เอกสารหรือใบรับรองการรับวัคซีนผ่านแอทพลิเคชัน “หมอพร้อม”
3.2 หลักฐานแสดงผลการตรวจไม่พบเชื้อ ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK)อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ
3.3 เอกสารการตรวจเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี RT – PCR หรือ
3.4 กรณี นักท่องเที่ยวที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด – 19 แล้วไม่เกิน 3 เดือนนับจากการรักษา สิ้นสุด ให้แสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบูว่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
1.5 ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA
1.6 ลงทะเบียนเข้า – ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana
1.7 ซื้อบัตรค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ มี 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังม่วงด่านตรวจจุดที่ 2 (กิโลเมตรที่ 38) และด่านตรวจจุดที่ 3 (แม่ยะ)

2. การพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
2.1 นักท่องเที่ยวจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงาด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่คาบคุม (สีส้ม) ตามประกาศของ ศบค นักท่องเที่ยาจะต้องได้รับการฉีดวัคนข้องกันโรค
โควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือ 1 เข็ม (ตามบัญชีแนบท้าย) หรือมีเอกสารใบรับรองการตรวจโรคโควิด 19 หรือการตรวจแบบAntigen Test Kit (ATK) มาอย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
2.2 ต้องจองพักแรมส่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ https://mps.dnp.go.th โดยสามารถจองและชำระเงินก่อนเข้าพัก 90 วัน ก่อนเดินทาง
2.3 ลงทะเบียนจองคิวท่องเที่ยวล่วงหน้า ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Que-Q
2.4 นักท่องเที่ยวแสดงเอกสารหลักฐานและเตรียมข้อมูลของผู้เข้าพักทุกคนให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.ที่ ๓๑
2.5 ลงทะเบียนเข้าพักอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตามแบบฟอร์มของอุทยานแห่งชาติ ณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.ที่ ๓๑
2.6 ลงทะเบียนประวัติผ่านคิวอาร์โค้ด CM-CHANA
2.7 ลงทะเบียนเข้า – ออก อุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น Thai-Chana
2.8 นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามข้อกำหนดปริมาณการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวในบริเวณที่เปิดให้พักแรม ดังนี้

บริเวณลานกางเต็นท์ดงสน กำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน จำนวน 50 คน/วัน และกางเต็นท์บริเวณที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดไว้ให้ บ้านพักนักท่องเที่ยว (บ้าน 111-119 บริเวณลานกางเต็นท์ดงสน จำนวน 9 หลัง พักได้ 70 คน ) บ้านค่ายพักแรมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่ อน.2 (แม่แจ่ม) จำนวน 4 หลัง พักได้ 60 คน ซึ่งบริเวณที่จอดรถบ้าน เปิดให้พักค้างแรม 10 คัน/วัน กำหนดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่เกิน 50 คน โดยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์ใช้บริการที่จอดรถข้าน ทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 1 วัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อจองเข้าพัก 053-286729 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม.ที่ 31 อุทยานแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่นำรถบ้านมาเท่านั้น การทำกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ ปฏิบัติการตามมาตรการส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร (Distancing) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Mask) หมั่นล้างมือด้วยสบู่เหลวล้างมือ หรือ เจลแอลกอฮอล์ ตามสถานที่จัดไว้ให้ภายในอุทยานแห่งชาติ (Hand washing) สังเกตอาการและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตนเองเป็นระยะ ขณะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ (Temperature) อาจตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เมื่อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือ เมื่อมีอาการ (Testing) และ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นที่กำหนด (Application).

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว ผู้เฒ่าเต่า เจียงใหม่

%d bloggers like this: