วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย บูรณาการภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมสิทธิแรงงานข้ามชาติ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย บูรณาการภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมสิทธิแรงงานข้ามชาติและภัยของการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายและเรื่องภัยของขบวนการค้ามนุษย์

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร)มอบหมายให้ พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประสานบูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย, ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่จัน, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 , หน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังผาเมือง และมูลนิธิวัฒนเสรี จัดโครงการอบรมสิทธิแรงงานข้ามชาติและภัยของการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายและเรื่องภัยของขบวนการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งนี้ได้มอบของอุปโภค/บริโภค ให้กับผู้ถูกกักตัว ณ สถานกักกันโรค OQ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีแรงงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้ารับการอบรมดังกล่าว จำนวน 47 คน

%d bloggers like this: