วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “ทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ที่ส่งต่อแบ่งปันและขยายผล ให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย เกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างคน ให้กลับไปสร้างชุมชน คือผลสัมฤทธิ์ของการผลิต “ทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี” ที่ส่งต่อแบ่งปันและขยายผล ให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย เกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกับเกษตรอำเภอเกาะคา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารพันธุ์ดีหลังปลดประจำการ คือ นายปริญญา ทานุชิต ซึ่งเป็นทหารกองประจำการฯ ผลัดที่ 1/62 สังกัดโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี แล้วนำความรู้จากที่เข้าร่วมโครงการระหว่างประจำการมาต่อยอดเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นรูปธรรม บนพื้นที่ของครอบครัว 8 ไร่ 2 งาน จนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง ยิ่งเห็นการเติบโตจนสามารถเก็บผลผลิตได้ยิ่งภูมิใจ และพร้อมที่จะแบ่งปันและขยายผลต่อชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่าย และเกิดความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน

ต่อจากนั้น คณะเดินทางพบปะและตรวจเยี่ยมเครือข่ายทหารพันธุ์ดีอีก 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรดอยฮาง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา มีสมาชิกจำนวน 30 ครัวเรือน ที่ทำเกษตรปลอดสารพิษเพื่อบริโภคบนที่ดินของตนและเหลือก็แบ่งปัน จนเพียงพอที่จำหน่ายสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนใจองค์ความรู้ของโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี จึงเป็นกลุ่มครัวเรือนที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการฯ โดยพร้อมเพิ่มพื้นที่การปลูกเพื่อสร้างความมั่นคงให้กลุ่มมากยิ่งขึ้น 2. กลุ่มเครือข่าย นายปรีชา กาวิชัย จำนวน 12 ครัวเรือน ที่ดำเนินการเกษตรปลอดภัยเพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน เก็บผลผลิตขายได้หน้าสวนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4000 บาท/เดือน ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 กล่าวอย่างมีความสุขว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินการของโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมโครงการนั้น สามารถสร้างคน ให้กลับไปสร้างชุมชน โดยทหารกองประจำการหลังปลดฯ ณ พื้นที่ตนเองและขยายแนวคิดสู่ชุมชน จำนวน 14 คน ใน 9 อำเภอ, มีเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 42 ครัวเรือน และเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดสารเคมี รองรับผู้ที่มีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้วยกระบวนการ learning by doing ในปี 2564 (มกราคม – เมษายน 64 เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19) มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งนักเรียน กลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป จำนวน 2,082 คน, มียอดผลผลิตที่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลและค่าประกอบเลี้ยงของหน่วย และจำหน่ายรอบชุมชนในราคาถูก คิดเป็น 7,130 กิโลกรัม โดยโครงการฯทำให้เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถส่งต่อองค์ความรู้ในการดำเนินการด้านเกษตรปลอดภัยให้ประชาชนผ่านทหารพันธุ์ดีของหน่วยที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินการได้สืบต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: