วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ตรวจสภาพความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง

“ตรวจสภาพความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง”กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของหน่วย กระทำพิธีตรวจสภาพความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับการปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ในรูปแบบต่างๆ และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บริเวณแหล่งรวมรถ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 (ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว) ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: