คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยม บก.คฟป.ทภ.3 สน. ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมของหน่วยในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปี 2565

คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยม บก.คฟป.ทภ.3 สน. ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมของหน่วยในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปี 2565

พล.ต. อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมของหน่วยในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2565 โดยมี พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ฝ่ายเสนาธิการ ให้การต้อนรับ
หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กล่าวว่า ในปีนี้ คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนมีภารกิจในการตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 ม.ค. 65 เพื่อตรวจสอบประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก ให้มีความพร้อม รวมทั้งสำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ของหน่วยในการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนติดตามประสานงานให้หน่วยในแต่ละพื้นที่มีการจัดทำบัญชี รายละเอียดยุทโธปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกต้อง ที่สำคัญได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก ให้ตรวจสอบประเมิน ผลให้ข้อเสนอแนะปรับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ทั้งอุทกภัย ไฟป่า ภัยแล้ง ตลอดจน PM 2.5 เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านยุทโธปอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสำรวจความต้องการยุทโธปอุปกรณ์ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยต่างๆ โดยเฉพาะ บก.คฟป.ทภ.3 สน.เป็นหน่วยงานที่เจ้ากรมกิจการพลเรือน กองทัพบก เน้นย้ำให้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจ

พร้อมดูว่าเครื่องมืออะไรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ทั้งเรื่องงบประมาณและยุทโธปกรณ์ เพื่อรวบรวมรายงานให้ ผบ.ทบ.ทราบ
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปัจจุบัน จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุดพบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8 – 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 14 – 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 8 – 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีค่า PM 2.5 ,PM.10 เฉลี่ยสูง แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน สภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ขณะที่ วันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 78 จุด น้อยกว่าวันเดียวกันของปี 64 จำนวน 459 จุด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 ถึงปัจจุบัน พบจุดความร้อนสะสมในภาคเหนือ จำนวน 5,145 จุด ลดลงกว่าปี 64 จำนวน 5,793 จุด คิดเป็น 52.96 %.

ทรงวุฒิ ทับทอง