รองวรญาณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” ที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่

รองวรญาณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” ที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กับผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 16 ตลาด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้ายค้ารายย่อยภายในตลาด มีความรู้ ความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 126 รายการ ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องได้รับมาตรฐาน ทั้งนี้โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธี ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง