“นายวรญาณ บุญณราช” รองผวจ.เชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ (วทบ.) ชุดที่ 67

“นายวรญาณ บุญณราช” รองผวจ.เชียงใหม่ บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ (วทบ.) ชุดที่ 67

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะวิทยาลัยการทัพบก ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรประจำวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ 67 จำนวน 107 นาย ในการเดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานในพื้นที่ภาคเหนือ ช่วงระหว่างวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง