กองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 31) กับความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนดี มีวินัย รับใช้ชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เข้ารับราชการทหาร

กองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 31) กับความร่วมมือ (MOU) โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนดี มีวินัย รับใช้ชาติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เข้ารับราชการทหาร

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 มีนโยบายในการร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน ได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ และได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ เห็นคุณค่าในตนเอง และมีอาชีพที่มั่นคงในการดำรงชีพได้ นั้น

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของความร่วมมือ ของโครงการเสริมสร้างเยาวชนคนดี มีวินัย รับใช้ชาติ เพื่อส่งเสริม ให้เยาวชน เข้ารับราชการทหาร จึงได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มณฑลทหารบกที่ 31 กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชน ที่อยู่ในการฝึกอบรมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 นครสวรรค์ เข้ารับราชการทหาร อันเป็นการได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ และได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เกิดการยอมรับจากสังคม และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ เห็นคุณค่าในตนเอง และสามารถยึดถือการรับราชการทหารเป็นอาชีพในการดำรงชีพได้

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส, พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในทุกมิติ และร่วมมือกับทุกเครือข่ายงานความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส รวมทั้งผนึกกำลังทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
30 มีนาคม 2565