กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ “หมู่บัานรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2565”

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ “หมู่บัานรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2565”

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2565 เวลา 17.00 น.”พระวิมลมุนี” กรรมการหนเหนือ จอ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: