กำลังพลจิตอาสาร่วมกับราษฏรในพื้นที่ สร้างฝายกั้นน้ำ

กำลังพลจิตอาสาร่วมกับราษฏรในพื้นที่ สร้างฝายกั้นน้ำ

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.65 เวลา 09.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกำลังพลจิตอาสา จากชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยร่วมกับ ราษฎรจิตอาสา ในพื้นที่ ช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อชะลอและเก็บน้ำ ในลำห้วยแม่ป๋อย ในชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่รอบลำห้วย ชะลอการไหลของน้ำและลดการกัดเซาะของตลิ่ง ทำให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านในพื้นที่รวม 120 ครอบครัว สามารถนำน้ำไปใช้ทั้งในภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภค ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: