ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องใน“วันวิสาขบูชา” ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องใน“วันวิสาขบูชา” ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมาย ให้พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ,พระมหาอังคาร ญาณเมธี อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ และคุณอรรถวุฒิ จันแทน เจ้าหน้าที่ โสตฯ มาถวายการรับรอง-รับ-ส่ง พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี ,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องใน “วันวิสาขบูขา” ประจำปี 2565.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: