วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน เวียนเทียน ณ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน เวียนเทียน ณ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 พระครูถาวรนพรัฐ เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต 2 เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานให้ศีลให้พร เจริญพุทธมนต์ นำเวียนเทียน ให้กับคณะสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ นำโดยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร อุปนายกสมาคมฯทำกิจกรรมวันวิสาขบูชา หรือ “วันวิสาขะปูระณะมีบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ตามมติสมัชชาสหประชาชาติเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง คณะสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี โดยการจัดพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ณ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: