วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สภาฯทม.แม่เหียะ เห็นชอบจ่ายเงินสะสม แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

สภาฯทม.แม่เหียะ เห็นชอบจ่ายเงินสะสม แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมสภาฯเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 วาระสำคัญ เป็นการจ่ายเงินสะสม โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ และจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ รวม9 โครงการ เพื่อรองรับสถานการณ์ น้ำท่วมในพื้นที่ในห้วงฤดูฝน และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในระยาว ต่อไป

โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการนำเสนอและขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดยนายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ ประธานสภาฯ พร้อมด้วยสมาชิกภาฯ ให้ความเห็นชอบ ในการจ่ายขาดเงินสะสม ในการปรับปรุงรางระบายน้ำ วางท่อระบาย 6 โครงการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ในการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 3 โครงการ

โดยสมาชิกให้ความเห็นชอบในการเสนอดังกล่าว ทั้งสิ้น 17 เสียง ประธานสภาฯงดออกเสียง เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการน้ำท่วมที่ผ่านมา และรองรับหากเกิดเหตุเร่งด่วน ในห้วงฤดูฝนนี้และแก้ปัญหาระยาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: