วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ทม.แม่เหียะติด 1 ใน 4 มีลุ้นอปท. ดีเด่นวินัยการเงินการคลังตามหลักธรรมาภิบาล ระดับประเทศ

ทม.แม่เหียะติด 1 ใน 4 มีลุ้นอปท. ดีเด่นวินัยการเงินการคลังตามหลักธรรมาภิบาล ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะเข้ารับการประเมินวินัยการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบสุดท้าย โดยมีนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าประเมินวินัยการเงินการคลังของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในฐานะหน่วยรับตรวจ ตามโครงการประเมินวินัยการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และเข้ารับการประเมิน เพื่อลุ้นรับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีการดำเนินงานด้านวินัยการเงินการคลังตามหลักธรรมาภิบาล
สำหรับการประเมินในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมิน และให้คำแนะนำ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้เกิดธรรมาภิบาล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบแผนปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้ข้อมูลในการจัดทำโครงการจัดงาน การส่งเสริมกีฬา การแข่งขันกีฬา และเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งการประเมินในรอบสุดท้ายนี้ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้คะแนนประเมินในรอบแรก จากอปท.ที่มีคะแนนสูงสุด 4 อันดับ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองสงขลา และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้ารับการประเมินในรอบสุดท้าย เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เพื่อโล่รางวัลในระดับประเทศต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: