นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบ.มทบ.39 ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพิษณุโลก เตรียมการต้อนรับดูแลมิตรประเทศ ฝึกผสม คอบบร้าโกลด์ CG 19 ……ชวนชาวสองแควยิ้มรับแขกบ้านแขกเมือง..

ผบ.มทบ.39 ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพิษณุโลก เตรียมการต้อนรับดูแลมิตรประเทศ ฝึกผสม คอบบร้าโกลด์ CG 19 ……ชวนชาวสองแควยิ้มรับแขกบ้านแขกเมือง..

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 เวลา 1500 พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก(กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.), ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, นายอำเภอเมือง, ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก,สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก,ตำรวจท่องเที่ยว 1 กก.3 บก.กก.2, ตำรวจทางหลวง 3 ,องค์กรและ สถานประกอบการภาคเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการเตรียมการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก รหัส คอบร้าโกลด์ 19 รวมทั้งเตรียมการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ในห้วงวันที่ 11 – 22 ก.พ.62 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศที่ร่วมการฝึกครอบร้าโกลด์ 2019 ( CG 19 )
2.เพื่อให้กำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกครอบร้าโกลด์ มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวภายใน พื้นที่ จว.พิษณุโลก
3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ จว.พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง
4.ป้องปรามการกระทำการผิดกฎหมายที่จะเกิดขึ้น เช่น การโจรกรรมทรัพย์สินจากชาวต่างชาติ/นักท่องเที่ยว, ลักลอบการค้าประเวณี, ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยว, คิดค้าบริการขนส่งประจำทางโดยไม่เป็นธรรม, สถานประกอบการร้านค้า/สถานบริการขึ้นราคาสิ่งของเกินความเป็นจริง ฯลฯ

-ได้มีการกำหนดมาตรการเข้มงวดรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดกำลังร่วม 4 ฝ่าย (ทหาร,ตร.,ปกครอง,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ออกตรวจเพื่อป้องกันป้องปรามการก่อเหตุร้าย ควบคุมเวลาในการเปิด-ปิด ฯลฯ อย่างเข้มงวด
-เรื่องการอำนวยความสะดวก นทท.(มิตรประเทศ)
จัดแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว,สถานที่ให้บริการด้านต่างๆ,ร้านอาหาร ทุกระดับ ไว้ที่โรงแรมที่พัก และที่พักภายในหน่วยทหาร เป็นข้อมูลให้กับมิตรประเทศได้เลือกใช้บริการ
จัดรถโดยสารรับจ้างประจำโรงแรมที่พักบริการในราคาปกติ เป็นธรรม
พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบริการ,โรงแรมก่อนและห้วงการฝึกฯ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ การฉวยโอกาสของสถานประกอบการต่างๆ
มาตรการด้านการข่าว : กำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่จะกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่
ขอความร่วมมือร้านค้า สถานบริการ,สถานบันเทิงต่างๆในการให้บริการ นทท.ด้วยความเป็นธรรม ในราคาปกติ
ด้านสุขภาพอนามัย สาธารณสุขจังหวัดษนุโลกจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ของร้านอาหาร และ บริษัทที่รับเหมาประกอบอาหารให้กับมิตรประเทศในห้วงการฝึก เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด

จัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการเข้ามาฝึกคอบร้าโกลด์19 อย่างกว้างขวาง เพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพในฐานะเจ้าบ้านร่วมกันต้อนรับแขกต่างประเทศให้ได้รับความอบอุ่นและความประทับใจ ในจังหวัดพิษณุโลกต่อไป และคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในห้วงดังกล่าว เม็ดเงินไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุเป็นโลกจำนวนมาก