ข่าว พะเยา

พะเยา…จ.พะเยา – รฟท. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแนวทางคู่สายเด่นชัย – เชียงเชียงราย – เชียงของ …

พะเยา…จ.พะเยา – รฟท. ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแนวทางคู่สายเด่นชัย – เชียงเชียงราย – เชียงของ …

วันที่ 21 มี.ค.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม หารือแนวทางการพัฒนาตามแนวทาง รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย – เชียงเชียงราย – เชียงของ ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะประชุมร่วมกันหน่วยงานราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินตามโครงการก่อสร้าง รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย จังหวัดแพร่ – เชียงของจังหวัดเชียงราย

โดยเมื่อปี พ.ศ.2503 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการ สำรวจแนวเส้นทาง พ.ศ.2507 ครม.อนุมัติให้ ศึกษาความเหมาะสม พ.ศ. 2541 ครม.เห็นชอบแนวทาง การดำเนินโครงการตามที่ คณะกรรมการเสนอ พ.ศ. 2554-2555 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณศึกษาและออกแบบ พ.ศ. 2557 ครม. รับทราบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ. ศ. 2558-2565 โดยโครงการเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวและ พ.ศ. 2558 ครม.รับทราบ Action Plan 2560 โดยโครงการเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าว

 

โดยแผนการดำเนินงานตามโครงการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ขออนุมัติโครงการ , ภายในปี พ.ศ.2562 ออกพระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดินเดือนมีนาคม ถึง สิงหาคม 2562 สำรวจอสังหาริมทรัพย์ และกำหนดราคาค่าทดแทน , เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เวนคืนที่ดิน , เดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 จัดทำเอกสารประกวดราคาหาผู้รับจ้าง , เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2566 สร้างทางรถไฟ และติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และเมื่อดำเนินการตามโครงการ เสร็จ ก็จะสามารถเปิดให้บริการได้

 

แนวตำแหน่งเส้นทางโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 323.1 กิโลเมตร สถานี 26 แห่ง ผ่านพื้นที่ทั้งหมด 59 ตำบล 17 อำเภอ , 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จุดสิ้นสุด โครงการ โดยสถานีทั้งหมดจะมี 26 สถานี จะมีสถานีขนาดใหญ่ 4 สถานี , สถานีขนาดเล็ก 9 สถานี และป้ายหยุดรถไฟจำนวน 13 สถานี โดยในจำนวนนี้จังหวัดพะเยามี 6 สถานี คือสถานีมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา , สถานีบ้านโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา , สถานีพะเยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ , สถานีดงเจน ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว , สถานีบ้านร้อง ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว และสถานีบ้านใหม่ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้

สำหรับงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางวิศวกรรมรวมค่าจ้างที่ปรึกษา 74,685 ล้านบาท , ราคาค่าเวนคืนที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 10,660 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 85,345 ล้านบาท

https://youtu.be/RmOMJzb3y44