ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดปรับปรุงการจุดบั้งไฟ ให้ยึดถือประเพณีความปลอดภัย ไม่ให้มีการเล่นการพนัน

21 มีนาคม 2567 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการป้องกัน และการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน และการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) ซึ่งประกาศดังกล่าวไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรา 59/1 แห่ง พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบกับอำเภอได้สำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความเห็นว่า ควรปรับปรุงประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ในเรื่องดังกล่าว โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามปฏิทินจันทรคติไทย และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในการเล่นการพนันด้วย

สมนึก บุญศรี  รายงาน