ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี Kick Off กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ปันสุข”

5 กรกฎาคม 2567 ที่  บ้านสามพัน หมู่ที่ 1 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ปันสุข” เพื่อน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง จำนวนครัวเรือนปลูกผักสวนครัว/พืชสมุนไพร 10-30 ชนิด จำนวน 279,415 ครัวเรือน กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”จำนวน 1,302 หมู่บ้าน/ชุมชน ปลูกผักสวนครัว 10 ชนิด ณ ที่ว่าการอำเภอ/โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 อำเภอ (591แห่ง) ศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าจำนวน 131 ตำบล

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการน้อมนำแนวพระราชดำริๆ สู่การปฏิบัติสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างแพร่หลายทั่วถึงในทุกพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้นในระดับครัวเรือนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนโดยผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน