Uncategorized

พะเยา…เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา รายแรกที่ อ.แม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น อ.เฉลิมชัยฯ ยืนยันเป็นศิลปินฝีมือดีของพะเยา

พะเยา…เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา รายแรกที่ อ.แม่ใจ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น อ.เฉลิมชัยฯ ยืนยันเป็นศิลปินฝีมือดีของพะเยา

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานเปิด โครงการ “เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานด้านศิลปะเมืองพะเยา สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มีผลงานด้านศิลปะเมืองพะเยา โดยจัดโครงการเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาประจำปี 2561 และเพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเทคนิควิธีสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

โดยมีศิลปินเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 16 ราย และผ่านการ คัดเลือกเหลือ 5 ราย โดยในวันนี้ เป็นการเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา รายแรก คือนายเจริญ มาบุตร บ้านเลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนป่าแฝกเหนือ ตำบลป่าแฝกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นศิลปิน สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น โดยมีการนำภาพเขียน และภาพลายเส้นจำนวนมากมาแสดงในงานด้วย สำหรับพิธีเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาในวันนี้ มีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมในพิธี โดยได้กล่าวว่า
ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มี ศิลปิน ด้านสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมภาพเขียนสี และภาพลายเส้น ที่มีฝีมือในจังหวัดพะเยา โดยในอนาคตเชื่อว่า จะทำให้จังหวัดพะเยา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะ ทำให้เกิดการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวบ้าน เกิดการค้าการขาย นอกจากนี้ยังการการขยายตัวด้านศิลปะในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านทราบถึงคำว่าศิลปะคืออะไร เพราะศิลปะสามารถมูลค่าได้อย่างมหาศาล ซึ่งไม่ต่างจากที่ตนเองสามารถสร้างวัดร่องขุ่นได้ด้วยจากศิลปะ นับพันล้านบาท

โดยในวันพรุ่งนี้ จะทำพิธีเปิดบ้านศิลปิน รายที่ 2 คือนางวาด วาเย็น บ้านเลขที่ 13 หมู่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา วันที่ 22 สิงหาคม บ้านนายแทน วาเพชร บ้านเลขที่ 116 หมู่ 16 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา วันที่ 23 สิงหาคม เปิดบ้านศิลปินนายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ บ้านเลขที่ 87 หมู่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา และนายอุทัย ทิพย์เนตร บ้านเลขที่ 65/1 หมู่ 12 ตำบลปงอำเภอปง จังหวัดพะเยา

สำหรับโครงการ “เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา” ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด พะเยา โดยได้รับงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าต่อนักประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยาเห็นความสำคัญของการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินเมืองพะเยา การเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา