Uncategorized

**เมืองเกินร้อยคนร้อยเอ็ดวันนี้”ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

**เมืองเกินร้อยคนร้อยเอ็ดวันนี้”ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

*นางกุสุมา จันทรวิภาค ผอ.รพ.สต.โนนรัง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้มากขึ้น การสร้างความรู้แก่ผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีขวัญและกำลังใจในการเรียนรู้และสามารถเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในที่ต่างๆมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพและสภาพจิตใจผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโนนรังเพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่

 

 

คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคม คือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั้งร่างกายและจิตใจทุกเพศทุกวัย ซึ่งผู้สูงอายุถือว่าเป็นปูชะนีบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็นกำลังสำคัญของสังคมมาก่อน มีความรู้มีทักษะ อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมและได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมมากมายจำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องและดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสเข้าอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจของผู้สูงอายุให้ดีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบลโนนรังประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานคือ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายจิตใจแลสังคม
3.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แช็งแรงเพื่อดำรงในสังคมอย่าคุณภาพ
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล
5.เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลโนนรังและหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนรัง
เวลา 09.59 น.นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจและสังคมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการรวมกลุ่มจัดทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ ตามที่ผอ.รพ.สต.โนนรังได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานแล้วนั้น ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบลและทีมอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกอบต,กลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุตลอดจนสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์งานข่าวในตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

___________
ศรีไพร ทูลธรรมภาพ/ข่าว
สื่อมวลชนประชาสัมพันธ์สมาคม
อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 101 smart city/รายงาน