Reporter&Thai Army

ทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 ลงพื้นที่จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่จังหวัดสุโขทัย

ทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 ลงพื้นที่จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ที่จังหวัดสุโขทัย
วันนี้ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทีมวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 “รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ลงพื้นที่จัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,000 คน โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และพ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย พ.อ.อำนาจ ศรีมาก รอง ผบ.กกล.รส.จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ทุกพระองค์